E-Belediye Uygulaması

 

EK-1

 

BEYANNAME


(Gayri sıhhi müesseseler için)

 

A)KURULACAK TESİSİN:

 

1- Adı:
 2- Açık adresi: 
3- Ada, pafta ve parsel numarası: 
4- Sanayi bölgesinde olup olmadığı
5- Yapacağı isin türü:

 

 B)TESİSİN ÖZELLİKLERİ:


1- Bir günde çalışacak toplam personel sayısı:
2- Toplam motor gücü: 
3- Üretimde kullanılacak yakıt türü ve miktarı:
4- Tesisten çıkabilecek atıkların cins ve miktarı:
   a) Kati
   b) Sıvı 
   c) Gaz

 

C)İŞ AKIM ŞEMASI VE AÇIKLAMA RAPORU

 

D)ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER HAKKINDA AÇIKLAMA RAPORU

 

 

  Tesis Sahibi                                                                     TARIH        
                                                                                    
....../....../200...                                                                                  
                                                                                     Beyannameyi verenin
(Adına ruhsat düzenlenecek                                             Adı, soyadı ve unvanı
 gerçek kişi veya tüzel kişiliğin                               
yetkili temsilcisi)